Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w okresie pandemii COVIT19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W OSIEKU
W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza procedura dotyczy pracowników przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w Osieku zwanym dalej „przedszkolem” oraz rodziców, dzieci w trakcie trwania epidemii COVID-19,
2. Celem procedury jest:
a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19,
b) umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej (Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).
3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które zminimalizują możliwość zakażenia, jednak pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem COVID-19.
4. Rodzic decydujący się na powierzenie dziecka pod opiekę Przedszkola w okresie epidemii jest zobowiązany wypełnić oraz złożyć formularz wraz z oświadczeniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Procedury.
5. Rodzic, którego dziecko zostanie zakwalifikowane do korzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych składa deklaracje, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej Procedury.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE i ZASADY BHP
1. W przedszkolu obowiązuje zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
2. Do przedszkola przychodzą dzieci zdrowe nie wykazujące objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego (wyklucza się przyprowadzanie dzieci przez rodziców jeżeli w domu przebywa osoba poddana kwarantannie lub izolacji oraz dziecko / rodzic, które miało kontakt z osobą zarażoną COVID-19) lub objawów choroby zakaźnej zasadna jest odmowa przyjęcia dziecka do przedszkola.
3. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. W grupie może przebywać do 12 dzieci, jednak w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci jednak nie więcej niż 2 dzieci. Do grupy przyporządkowani są
w miarę możliwości organizacyjnych ci sami opiekunowie.
4. Uniemożliwia się stykanie grup m.in. poprzez różne godziny przyjmowania grup, różne godziny zabaw na placu przedszkolnym.
5. Przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na każde dziecko oraz przestrzeń dla opiekuna nie może być mniejsza niż 4 m2 na każdego opiekuna.
6. Przedszkole uruchamia taką ilość grup oraz przyjmuje taką liczbę dzieci, jaką liczbą nauczycieli / pomocy nauczyciela i powierzchnią poszczególnych sal dysponuje. Dyrektor uruchamiając grupę musi zapewnić warunki określone w wytycznych i niniejszej procedury.
7. Organ prowadzący zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełnienia kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny. W przypadku braku możliwości w szczególności zapewnienia opiekunów, lub innych istotnych okoliczności dyrektor może zawiesić działanie przedszkola za zgodą organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami na czas określony do czasu ustąpienia przyczyn zawieszenia.
8. Dzieci przebywają w przedszkolu bez maseczek, przyłbic ochronnych oraz jednorazowych rękawiczek.
9. W sali, w której przebywają dzieci usunięte są wszystkie zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. W przypadku wykorzystywania przedmiotów i sprzętów wykorzystywanych do zajęć należy je czyścić i dezynfekować.
10. Zakazuje się przynoszenia z domu do przedszkola zabawek oraz innych przedmiotów.
11. Sala wietrzona jest co godzinę, w czasie przerw, a także w razie potrzeby, w przypadku obecności dzieci (poprzez uchylenie okien).
12. Dzieci przyprowadzane / odbierane są przez osoby zdrowe.
13. Po uzyskaniu zgody rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka, pomiar taki będzie wykonywany przy przyjściu dziecka do przedszkola oraz podczas pobytu dziecka w przedszkolu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Prawidłowa temperatura ciała wynosi do 36,9 stopni Celsjusza. Termometr po użyciu podlega dezynfekcji, w przypadku termometru innego niż dotykowy każdorazowo po użyciu. Z temperatura wyższą nie przyjmuje się dziecka pod opiekę, a w przypadku pomiaru temperatury ciała w związku z niepokojącymi objawami chorobowymi niezwłocznie informuje się rodzica. Upoważnienie dla pracownika do przetwarzania w/w danych stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury.
14. Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk. Dodatkowo w tej strefie znajduje się informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do Przedszkola. Powyższe powinno być dopilnowane przez pracownika otwierającego drzwi do przedszkola, chyba przez rodzice zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.
15. Rodzice / opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci wchodzą do / z przedszkola z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m. Rodzice / opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci wchodzą wyłącznie do części wspólnej za zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępstwie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. W przypadku wypełnienia się części wspólnej rodziców i dzieci zachowując w/w normy bezpieczeństwa - pozostali oczekują na wejście przed budynkiem przedszkola z zachowaniem odpowiedniego dystansu bezpieczeństwa. W przypadku przebywania
w części wspólnej więcej niż jednego rodzica z dzieckiem należy stosować (osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcje rąk.
16. Zakazuje się wchodzenia rodzica / opiekuna przyprowadzający / odbierający do sal, w czasie pozostawiania i odbierania dziecka.
17. Kontakt odbywa się w formie e-mail lub telefonicznej.
18. Przed wejściem do sali zabaw pracownik przedszkola udaje się z dzieckiem do łazienki w celu umycia rąk.
19. Zabawy organizowane na placu zabaw muszą spełniać rygor sanitarny – regularna dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu urządzeń. Nie udostępnia się dzieciom ruchomego sprzętu rekreacyjnego. Urządzenia na placu zabaw, z których nie mogą korzystać dzieci wyłącza się z użytkowania poprzez oznakowanie taśmą.
20. Zakazuje się wychodzenia z dziećmi poza teren przedszkola. Na czas wprowadzenia w/w procedur rezygnuje się z kącików relaksacyjnych oraz leżakowania.
21. W przypadku niepokojących objawów chorobowych dziecka niezwłocznie należy powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka.
22. W przedszkolu zostaje wydzielone jedno pomieszczenie w celu odizolowania dziecka w przypadku przejawiania niepokojących objawów, wyposażone w pakiet ochronny (maski, rękawiczki, płyn do dezynfekcji). W pomieszczeniu zapewnia się minimum 2 m. odległości od innych osób.
23. W przedszkolu dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe wywieszane
w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje (po kilka egzemplarzy): mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek - zestaw załączników stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej procedury.
24. Przedszkole wyposażone jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu (minimum 60%). W kuchni i stołówce stosuje się płyny dezynfekujące przeznaczone do czyszczenia powierzchni i sprzętów w gastronomii.
25. Przeprowadzając dezynfekcje należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
26. W przedszkolu pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: maseczki, ewentualnie przyłbice, jednorazowe rękawiczki, nieprzemakalne fartuchy
z długim rękawem.
27. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac dezynfekcyjnych wykonywanych
w salach (m.in. zabawki, których użyją dzieci, stoły, krzesła), pomieszczeniach sanitarno – higienicznych (deski sedesowe oraz baterie umywalkowe) i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przyciski i powierzchni płaskich
w tym w pomieszczeniach spożywania posiłków zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej procedury.
28. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego - dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W OKRESIE EPIDEMII COVID-19
1. Do przedszkola mogą przychodzić zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Każdy pracownik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, powinien pozostać w domu oraz zawiadomić o tym fakcie dyrektora, skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zarażony koronawirusem.
3. Każdy pracownik wchodząc do budynku przedszkola dezynfekuje ręce.
4. Każdy pracownik przystępując do prac dezynfekcyjnych zobowiązany jest założyć rękawiczki.
5. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe wyrzuca do kosza wyznaczonego na odpady po dezynfekcji.
6. Pracownicy przedszkola sami decydują czy obowiązki związane z organizacją zajęć opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi wykonują w maseczce ewentualnie w przyłbicy – nie ma nakazu.
7. Pracownicy przedszkola wchodzą do budynku wejściem przedszkolnym – pomiar temperatury.
8. Pracownicy kuchni nie powinni kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi, podczas pracy pozostają w strefie kuchennej.
9. Bezwzględnie przy każdym wejściu do strefy kuchennej, np. z magazynu - odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
10. Pracownicy nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po przedszkolu - zobowiązani są również do zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni przedszkola wynoszącego min. 1,5 m.
11. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi, między innymi w szczególności:
a) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu w okresie epidemii - na poziomie rozumowania dziecka, w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.
b) systematycznie przypominają dzieciom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z przedszkolnego placu zabaw, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust.
c) organizują wyjścia poszczególnych grup na teren przedszkolny – w tym samym czasie z przedszkolnego placu zabaw korzysta jedna grupa.
d) sprawują opiekę.
e) organizują zabawy, które nie powodują bliskiego kontaktu z rówieśnikiem.
f) zawiadamia telefonicznie dyrektora o niepokojących objawach zauważonych u dziecka. 12. Personel obsługi – pomoc nauczyciela :
a) usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
b) wietrzy salę zabaw, co najmniej raz na godzinę,
c) wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
d) dezynfekuje powierzchnie dotykane przez dzieci i pracowników - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, poręcze krzeseł i inne,
e) asystuje dziecku w łazience, toalecie podczas wykonywania czynności higienicznych oraz dezynfekuje urządzenia sanitarne.
f) wyprowadza dziecko, u którego podczas pobytu w przedszkolu zaistnieją objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem do wyznaczonego pomieszczenia, zakłada maskę oraz rękawiczki.
14. Pracownicy kuchni oraz intendent:
a) przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
b) zobowiązani są do utrzymania wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
c) po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni, obieralni, szatni.
d) wstęp do magazynów żywieniowych ma wyłącznie intendent.
e) intendent wydaje produkty kucharzowi, wystawiając je na zewnątrz magazynu.
f) intendent dba o bezpieczny i higieniczny odbiór zamówień od dostawców – dostawca nie wchodzi na teren przedszkola.

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19
1. Stosują się do procedur obowiązujących w przedszkolu w okresie epidemii COVID-19.
2. Przekazują nauczycielowi (telefonicznie) informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
3. Nie przyprowadzają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
4. Przyprowadzają do przedszkola wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych 5. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało z domu zabawek i innych przedmiotów.
6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikania częstego dotykania oczu, nosa i ust.
7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
8. Bezwzględnie przy każdym wejściu do przedszkola odkażają ręce płynem do dezynfekcji.
9. Na terenie przedszkola pozostają w maseczce i zachowują dystans społeczny wynoszący minimum 2 metry.
10. Zdejmują dziecku w szatni maseczkę i zabierają ją ze sobą (zabrania się pozostawiania maseczek w szatni).
11. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola oraz udzielania istotnych informacji o dziecku.
V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

1. Pracownik, który zauważył u dziecka lub u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną dyrektora przedszkola.
2. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika objawów sugerujących zakażeniem koronawirusem osoba ta jest izolowana w wyznaczonym pomieszczeniu, natomiast dziecko pozostaje w wyznaczonym pomieszczeniu pod opieką pracownika.
3. Dziecko lub pracownik z podejrzeniem zakażenia koronawirusem zakłada
w wyznaczonym pomieszczeniu maseczkę oraz rękawiczki.
4. Nauczyciel zawiadamia rodzica telefonicznie o podejrzeniu zakażenia u dziecka, odizolowania dziecka od grupy oraz zawiadamia stację sanitarno -epidemiologiczną
i stosuje się do dalszych wytycznych - w razie złego stanu dziecka (problemy
z oddychaniem) dzwoni na 999 lub 112.
5. Dyrektor zawiadamia o podejrzeniu zakażenia u pracownika stację sanitarno - epidemiologiczną i stosuje się do wytycznych - w razie złego stanu pracownika dzwoni na 999 lub 112.
6. Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym o sytuacji kryzysowej, stosowane są procedury zgodnie z instruktażem stacji powiatowo – epidemiologicznej.
7. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik poddaje się dezynfekcji przez służby sanitarne.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania stosownego zarządzenia w tym zakresie.
2. Procedura obowiązuje do odwołania.
3. Procedura zostanie uruchomiona przez dyrektora z chwilą, gdy organ prowadzący:
a) zapewni środki dezynfekujące potrzebne do bieżącego funkcjonowania przedszkola.
b) zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej, w tym: jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice, kombinezony, termometr bezdotykowy.
4. Treść procedury zamieszcza się na stronie internetowej przedszkola.


Załącznik nr 1
do Procedury bezpieczeństwa
w Przedszkolu w Osieku
w okresie epidemii COVID-19
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Ja niżej podpisana/ny zgłaszam chęć uczęszczania mojego dziecka: ......................................................................................... (imię i nazwisko dziecka)
na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolu od dnia: ….……………..........

Proszę podkreślić kryterium, które dotyczy obecnej sytuacji rodziny dziecka:
1) dziecko pracowników systemu ochrony zdrowia,
2) dziecko pracowników służb mundurowych,
3) dziecko pracowników handlu lub przedsiębiorstwa realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

OŚWIADCZENIA RODZICÓW
Oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, izolacji, nie przejawia widocznych oznak choroby.
…………………..……………………………
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Oświadczam, iż jestem świadoma / świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do przedszkola w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
…………………..……………………………
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i mojej rodziny tj.: pomimo wprowadzonego w przedszkolu rygoru sanitarnego i wdrożonej procedury bezpieczeństwa zdaję sobie sprawę, że na terenie przedszkola może dojść do zakażenia COVID – 19; w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (dziecko/rodzic dziecka/pracownik przedszkola) jestem świadoma/y, że zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie objęte 14 – dniową kwarantanną; w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka/jego rodziców/pracownika - przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przejdą kwarantannę; w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u mojego dziecka zostanie ono natychmiast umieszczone w wyznaczonym pomieszczeniu i zostaną zawiadomione stosowne służby sanitarne i organ prowadzący.
…………………..……………………………
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do dnia 24 maja 2020 r.
…………………..……………………………
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Oświadczam, że dziecko: nie jest / jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na środki dezynfekujące.
…………………..……………………………
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się COVID – 19 mojego dziecka na terenie przedszkola nie będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji do Przedszkola, ani organu prowadzącego - będąc całkowicie świadomą/ym zagrożenia epidemiologicznego
w obecnej sytuacji w kraju.
…………………..……………………………
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)


NUMER TELEFON DO RODZICA: ………………………
EMAIL DO RODZICA: ……………………………………..

…………………..……………………………
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)Załącznik nr 2
do Procedury bezpieczeństwa
w Przedszkolu w Osieku
w okresie epidemii COVID-19

……………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka)

D E K L A R A C J A R O D Z I C A

Ja niżej podpisana / podpisany oświadczam, że: zapoznałam/łem się z dokumentów - zamieszczonych na stronie internetowej www lub drzwiach wejściowych, tablicach informacyjnych - skierowanych do rodziców/opiekunów w związku z organizacją zajęć opiekuńczo – wychowawczych w okresie epidemii.
…………………..……………………………
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W OKRESIE EPIDEMII COVID-19, a co za tym idzie z rygorem sanitarnym, tj. przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez m.in.: podwyższonej temperatury ciała, kataru, kaszlu, bólu brzucha, zapalenia spojówek, choroby zakaźnej, oraz natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola (w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w przedszkola.
…………………..……………………………
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili zauważonych widocznych oznak choroby u mojego dziecka przez pracownika przedszkola - nie zostanie ono w danym dniu przyjęte do przedszkola.
…………………..……………………………
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na codzienny pomiar temperatury ciała mojego dziecka, który będzie wykonywany przy przyjściu dziecka do przedszkola oraz podczas pobytu dziecka w przedszkolu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (dodatkowy pomiar temperatury).
…………………..……………………………
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach
w sytuacji zdrowotnej – dotyczy zdiagnozowania wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.
…………………..……………………………
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4.05.2016, dalej RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole w Osieku, Osiek 79 B, 32-300 Olkusz
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez e-mail: osiek.sp@wp.pl we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID-19, na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. Podane dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia realizowanych celów, w tym zgodnym z przepisami prawa.
5. Odbiorcami będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania do:
1) dostępu do swoich danych osobowych
2) sprostowania swoich danych osobowych
3) usunięcia swoich danych osobowych
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
6) przeniesienia swoich danych
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz przetwarzanie następuje na postawie przepisów prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowane.Załącznik nr 4
do Procedury bezpieczeństwa
w Przedszkolu w Osieku
w okresie epidemii COVID-19

ZESTAW INSTRUKCJI OBRAZKOWO – INSTRUKTAŻOWYCH (ŹRÓDŁO - POBRANO ZE STRONY WWW.GIS.GOV.PL)
1. INSTRUKCJA MYCIA RĄK
2. INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI RĄK
3. INSTRUKCJA ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA RĘKAWIC
4. INSTRUKCJA ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA MASKIZałącznik nr 5
do Procedury bezpieczeństwa
w ZSP w Osieku
w okresie epidemii COVID-19

MONITOROWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DEZYNFEKOWANIEM POWIERZCHNI MEBLI, WYPOSAŻENIA ORAZ SPRZĘTÓW.
POMIESZCZENIE: ………………………………………………………
Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni
1. Dezynfekcji podlegają wszystkie meble, sprzęty, narzędzia, zabawki które były używane przez pracownika oraz dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu. Prac dezynfekcyjne wykonywane są w salach (m.in. zabawki, których użyją dzieci, stoły, krzesła), pomieszczeniach sanitarno – higienicznych (deski sedesowe oraz baterie umywalkowe) i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przyciski i powierzchni płaskich w tym w pomieszczeniach spożywania posiłków.
2. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w rękawiczkach ochronnych.
3. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie płynem do dezynfekcji o min. zawartości 60% alkoholu oraz wytarcie ręcznikiem jednorazowym .
4. Po zdezynfekowaniu sprzęty, zabawki, narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce.
5. Po zakończonej dezynfekcji pracownik wyrzuca rękawiczki jednorazowe oraz zużyte ręczniki do wyznaczonego w tym celu pojemnika na piętrze - kosz opróżniany jest na zakończenie dnia do odpadów mieszanych.
Imię i nazwisko Pomieszczenie Data Godzina Uwagi
Komunikat 2020-05-08, 18:54 | autor: Joanna Szary
Przedszkolowo.pl logo