STATUT (cz.1)


Postanowienia ogólne

§ 1
(uchylony).

§ 1a
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole w Osieku;
2) dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola w Osieku;
3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4) nauczycielach – należy przez to rozumieć wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach pedagogicznych w Przedszkolu w Osieku;
5) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola w Osieku;
6) Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć rodziców, którzy reprezentują ogół rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola;
7) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
8) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
9) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Olkusz;
10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie;
11) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola w Osieku.Rozdział 1
Nazwa Przedszkola

§ 2
1. Przedszkole w Osieku, zwane dalej „Przedszkolem” jest Przedszkolem publicznym.
2. Siedzibą Przedszkola jest budynek Szkoły Podstawowej w Osieku.
3. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:
Przedszkole w Osieku
Osiek79 B
32-300 Olkusz
Regon 272001951
Tel. (032) 645-56-81
4. Stopień organizacji: Przedszkole dwuoddziałowe.
5. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Olkusz.
6. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
7. Przedszkole działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
2) aktu organizacji Przedszkola;
3) niniejszego statutu.

Rozdział 2
Cele i zadania Przedszkola

§ 3
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem Przedszkola jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.
2. Do głównych zadań Przedszkola należy:
1) udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
2) sprawowanie opieki w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola;
3) włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.
§ 4
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola;
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż;
4) współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc;
5) zapewnia dzieciom dobrą i przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.
2. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie pobytu w Przedszkolu oraz poza terenem Przedszkola regulują wewnętrzne procedury i regulaminy Przedszkola.

§ 5
1.Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana dziecku w Przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności ;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu i kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą .
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor:
1) pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami dzieci;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci .
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
1) dziecka;
2) rodziców dziecka;
3) Dyrektora;
4) nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
5) pielęgniarki środowiskowej;
6) poradni;
7) pomocy nauczyciela;
8) pracownika socjalnego;
9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego.
7. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) porad i konsultacji.
8. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
9. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników nie może przekraczać 4.
12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
13. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.
14. Nauczyciele oraz specjaliści w Przedszkolu, rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dzieci, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
15. Nauczyciele oraz specjaliści w Przedszkolu prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna).
16.W przypadku stwierdzenia , że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną , nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym Dyrektora .
17. Dyrektor informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
18. W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora, że konieczne jest objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których jest mowa w ust.7 pkt 1 i 2, Dyrektor planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
19. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których jest mowa w ust.7 pkt 1 i 2, Dyrektor ustala biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
20 Dyrektor planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami dziecka oraz w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa w ust.6.
21.W przypadku gdy dziecko było objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu, Dyrektor planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
22. Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w Przedszkolu.
23. Przepisy ust.16-22 stosuje się odpowiednio do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinię poradni , z tym że przy planowaniu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub w opiniach.
24. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu, w tym ustalenie dla dziecka form udzielania tej pomocy a także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane , jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.71b ust.7, pkt 2 i 3 ustawy. Podczas planowania i koordynowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
25. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ust.7 pkt 1 i 2 , Dyrektor ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
26. Formy i okres udzielania dziecku , o którym mowa w ust.24 pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. opracowanym dla dziecka zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
27. Nauczyciele i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzą dokumentację zgodnie z wydanymi przepisami. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczyciele i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla dziecka, wnioski do dalszej pracy z dzieckiem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
28. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców dziecka , o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
29. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogiczno w Przedszkolu zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

§ 6
1. Realizowany w Przedszkolu program lub programy wychowania przedszkolnego, zawierające treści podstawy programowej, dopuszcza do użytku Dyrektor na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
2. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju Przedszkola, rocznym planie pracy oraz w miesięcznych planach pracy.
3. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora ( autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
4. Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego musi być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
5. Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w Przedszkolu, jeżeli jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym i zawiera:
1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego;
3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci;
4) metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
6. Wniosek o dopuszczenie składa nauczyciel lub nauczyciele do 10 czerwca każdego roku, dla programów które będą obowiązywały od nowego roku szkolnego.

7. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku, Dyrektor może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w Przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego.
8. Ostateczne dopuszczenie programów do użytku, poprzedzone zasięgnięciem opinii Rady , następuje nie później niż na pierwszym (sierpniowym) posiedzeniu Rady przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
9. Program wychowania przedszkolnego dopuszczony przez Dyrektora do użytku w Przedszkolu zostaje wpisany do zestawu programów wychowania przedszkolnego.
10. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej Przedszkola, którymi to obszarami są:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci;
4) wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
8) wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec);
9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
10) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną;
14) tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania.
15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
16) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

§ 7
1. Podstawowymi formami działalności wychowawczo – dydaktycznej Przedszkola są:
1) obowiązkowe zajęcia wychowawczo – dydaktyczne;
2) zajęcia dodatkowe organizowane na wniosek rodziców;
3) zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne);
4) inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci o charakterze terapeutycznym;
5) spontaniczna działalność dzieci;
6) zajęcia rozwijające sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach;
7) zajęcia rozwijające uzdolnienia.
2. Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej:
1) innowacją pedagogiczną, zwaną dalej „innowacją”, prowadzoną w Przedszkolu, są nowatorskie zadania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy Przedszkola;
2) eksperymentem pedagogicznym, zwanym dalej „eksperymentem”, są działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w Przedszkolu, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej;
3) innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu Przedszkola.
3. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe Przedszkole lub oddział.
4. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez Przedszkole odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
5. Innowacje lub eksperymenty wymagające przyznania Przedszkolu dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań przez organ prowadzący.
6. Rekrutacja do oddziałów, w których prowadzona jest innowacja lub eksperyment odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
7. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

§ 8
1. Przez cały dzień pobytu w Przedszkolu dzieci są pod stałą opieką nauczycieli, zarówno w czasie zabawy, nauki i odpoczynku.
2. Przedszkole organizuje wycieczki autokarowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
4. Sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem Przedszkola odbywa się według zasad:
1) w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z woźną ;
2) na jedną osobę może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być niemniej niż 2 opiekunów;
3) osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej ( spaceru) jest nauczyciel;
4) każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek obowiązującym w Przedszkolu;
5) w trakcie wyjść dzieci poza teren Przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznania z nimi dzieci przed wyjściem w teren;
6) przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez woźną;
7) jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się na nim urządzeń może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie Dyrektora.
5. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w Przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest :
1) udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe, jednocześnie zapewniając opiekę pozostałym wychowankom;
2) natychmiastowo powiadomić rodziców dziecka;
3) niezwłocznie powiadomić Dyrektora.
6. (uchylony).

§ 9
1. Przyprowadzanie dziecka do Przedszkola:
1) dzieci są przyprowadzane do Przedszkola i odbierane z Przedszkola przez rodziców, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu;
2) rodzic przyprowadzający dziecko powierza je nauczycielowi opiekującemu się danym oddziałem dzieci lub nauczycielowi pełniącemu dyżur w sali zbiorczej, w przeciwnym wypadku żaden pracownik Przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka;
3) w przypadku tworzenia oddziału zbiorowego, tj. w godz. od 7.30 do czasu trwania zbiorówki dzieci, rodzice przyprowadzają dzieci do sali zbiorczej. Po przyjściu drugiego nauczyciela , dzieci drugiego oddziału przechodzą do swojej sali. Od tego czasu rodzice przyprowadzają dzieci do swoich oddziałów;
4) nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców, zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia;
5) rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Przedszkola dziecko zdrowe i czyste.
2. Odbieranie dziecka z Przedszkola:
1) dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji Przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Upoważnienia powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców;
2) rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
3) jeżeli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z Przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, który niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania;
4) wydanie dziecka osobie nieznanej i upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego- nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby;
5) w przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację;
6) nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć , ale także widzieć, kto odbiera dziecko z Przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic lub osoba upoważniona dotarła na miejsce pobytu oddziału;
7) nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel ma obowiązek zatrzymać dziecko w Przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tych okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany Dyrektor;
8) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
3. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z Przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki:
1) dzieci powinny być odbierane z Przedszkola najpóźniej do godziny 15.30;
2) w przypadku braku możliwości odbioru dziecka ( w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka;
3) w przypadku nie odebrania dziecka z Przedszkola i braku informacji od rodziców nauczyciel zobowiązany jest do, zatelefonowania do rodziców w celu ustalenia przyczyny nieodebrania dziecka;
4) w razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji Dyrektora oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka;
5) z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości Dyrektora, Rady i Rady Rodziców.

§ 10
1. Dzieci objęte są na życzenie rodziców ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Decyzję o wybraniu danego towarzystwa ubezpieczeniowego podejmują rodzice na pierwszym zebraniu w roku szkolnym.
2. Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków.
3. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub Dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
4. W razie zaistnienia w Przedszkolu wypadku, niezwłocznie udzielana jest dziecku pierwsza pomoc przedmedyczna i wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców.
5. Postępowanie w stosunku do dzieci z objawami złego samopoczucia, określają prawa i obowiązki rodziców i nauczycieli .
6. Nauczyciele i rodzice zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieci.
7. Nauczyciele mają prawo do:
1) wezwania rodziców do przedszkola w sytuacji, gdy dziecko ma gorączkę i skarży się na bóle głowy lub jest zakatarzone dłużej niż trzy dni;
2) w przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia do Przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do Przedszkola;
3) przeprowadzić rozmowę z rodzicami na temat złego samopoczucia dziecka w danym dniu.
8. Nauczyciele mają obowiązek:
1) bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu;
2) poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początek choroby;
3) zawiadomić Dyrektora i rodzica w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.
9. Rodzice mają prawo do:
1) uzyskania rzetelnej informacji na temat stanu zdrowia dziecka w chwili wezwania rodzica do Przedszkola.
10. Rodzice mają obowiązek:
1) przyprowadzać do Przedszkola dziecko zdrowe bez konieczności podawania jakichkolwiek leków;
2) po otrzymaniu informacji o złym samopoczuciu dziecka niezwłocznie odebrać je z Przedszkola;
3) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne, psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia w rodzinie, lęki, obawy, alergie ).

§ 11
1. Na wniosek rodziców i w porozumieniu z Dyrektorem, Przedszkole może organizować bezpłatne zajęcia dodatkowe.
2. Na życzenie rodziców Przedszkole może organizować naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Przedszkole może rozszerzyć swoja ofertę programową o bezpłatne zajęcia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci.
4. Na wniosek rodziców dzieci mogą uczęszczać na zajęcia dodatkowe bezpłatne, proponowane przez Przedszkole, tzn. gimnastykę korekcyjną, zajęcia z logopedii i rytmikę ( lub inne, które oferuje Przedszkole).
5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1) około 15 minut - dla dzieci 3 - 4 letnich;
2) około 30 minut - dla dzieci 5 - letnich;
6. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora .
7. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
8. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny posiadać stosowne kwalifikacje.
9. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.
Rozdział 3
Organy Przedszkola

§ 12
1. Organami Przedszkola są :
1) Dyrektor Przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
2. Rada i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 13
1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest pracodawcą dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi.
2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) sprawowanie kontroli zarządczej dla zapewnienia realizacji celów i zadań Przedszkola w sposób zgodny z prawem;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, kontroli i wspomaganie nauczycieli;
3) koordynowanie współpracy organów Przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnego z prawem oraz bieżącego przepływu informacji pomiędzy nimi a w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii, organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów Przedszkola;
4) przewodniczenie Radzie i realizowanie uchwał Rady podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
6) planowanie, dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
7) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola;
8) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi oraz jednostkami wspierającymi Przedszkole;
9) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz gromadzenie informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
10) przygotowanie arkusza organizacji Przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
11) kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
12) powiadomienie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, o spełnianiu przez niego tego obowiązku w tym Przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie;
13) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
14) branie udziału w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy ustalaniu stopnia awansu zawodowego nauczycieli;
15) dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego;
17) nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
18) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom;
19) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola;
20) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
21) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp i ppoż.;
22) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
23) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
24) ustalanie na wniosek Rady ramowego rozkładu dnia dla każdego oddziału, który określa dla każdego oddziału: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez Przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

§ 14
1. Rada jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Rada działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.
3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor :
1) przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
4. Do kompetencji stanowiących Rady należy:
1) przygotowanie projektu statutu Przedszkola, przedstawienie propozycji jego zmian oraz podejmowanie uchwały zatwierdzającej zmiany w statucie;
2) opracowanie programu rozwoju Przedszkola, zatwierdzanie rocznych planów pracy;
3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych ;
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy dziecka uczęszczającego do Przedszkola;
5) ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
6) uchwalenie regulaminu swojej działalności;
7) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym sprawowanego przez organ nadzorujący w celu doskonalenia pracy Przedszkola.
5. Do kompetencji opiniujących Rady należy:
1) opiniowanie organizacji pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć nauczycieli;
2) opiniowanie projektu planu finansowego Przedszkola;
3) opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych;
5) opiniowanie powierzenia stanowiska Dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
6) opiniowanie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora;
7) opiniowanie w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora;
8) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej;
9) opiniowanie programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich przez Dyrektora .
6. Zebrania Rady odbywają się wg harmonogramu ujętego w rocznym planie nadzoru pedagogicznego. W miarę potrzeby zwoływane są nadzwyczajne zebrania Rady.
7. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady.
8. W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady , w tym przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
9. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania liczby członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje przewodniczący Rady.
10. Zebrania Rady są protokołowane.
11. Osoby biorące udział w zebraniu Rady są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
12. Rada powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygani ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęci decyzji.
13. Rada może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w Przedszkolu.
14. Rada wybiera w drodze tajnego glosowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora .
15. Rada rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców dotyczące wszystkich spraw Przedszkola.
16. Rada występuje z wnioskiem o nadanie imienia Przedszkolu.
17.Rada występuje z wnioskiem o określenie ramowego rozkładu dnia.
18. Rada wybiera spośród siebie przedstawiciela Rady do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

§ 15
1. Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na rzecz Przedszkola i stanowi reprezentację
rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele Rady Rodziców danego oddziału, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. W wyborach, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
4. Wyboru Rady Rodziców dokonuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola, we wrześniu na pierwszym zebraniu z rodzicami.
5. Rada Rodziców powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby.
6. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć nie później niż czternaście dni od terminów wyborów.
7. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.
8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą :
a) programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola, który opracowuje dyrektor przedszkola w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora;
4) opiniowanie zgody Dyrektora na działanie stowarzyszeń, organizacji (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych) na terenie Przedszkola;
5) występowanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie działalności Przedszkola;
6) występowanie do Rady, Dyrektora z wnioskami, opiniami dotyczącymi funkcjonowania Przedszkola;
7) wybranie w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora.
9. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.
10. (uchylony).
11. (uchylony).
§ 16
1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji:
1) organy Przedszkola współdziałają ze sobą, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci ora podnoszenia jakości pracy Przedszkola;
2) organy Przedszkola zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą poprzez:
a) organizowanie wspólnych posiedzeń,
b) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania,
c) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.
2.Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów, poprzez:
1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron;
2) podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumień;
3) mediacje;
4) umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie.
3. W sprawach nierozstrzygniętych przez Dyrektora, strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. W sprawach spornych pomiędzy Dyrektorem, a organami Przedszkola, strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Przedszkolowo.pl logo