STATUT (cz.2)

Rozdział 4
Organizacja Przedszkola

§ 17
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
4.(uchylony).
5. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego może być spełniony również przez uczęszczanie odpowiednio do Przedszkola:
1) za granicą , w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
7. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone, nie dłużej niż o jeden rok.
8. Decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Opinię w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko wydaje poradnia na wniosek rodziców.
9.Dziecko odroczone realizuje ponownie roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne .
10. Odroczenie odbywa się na wniosek rodziców, jednak wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego rodzice mogą składać w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia.
11.Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
12.Zasady wydawania zezwolenia na realizacje przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem regulują odrębne przepisy.
13.Przedszkole wydaje rodzicom zaświadczenie o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
14. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
15. Przyjęcie do Przedszkola dziecka 7- letniego i starszego odbywa się na podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, wydanej przez dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka.
16. W Przedszkolu może być utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psycho -ruchowego i społecznego rozwoju dziecka.
17. Wczesne wspomaganie dziecka prowadzone jest bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
18. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają odrębne przepisy.
19. Dziecko w wieku 4-5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

§ 18
1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnianiem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Rada może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb Przedszkola i realizacji założeń programowych.
3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
5. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica lub inną, upoważnioną osobę pod opiekę wychowawcy oddziału lub pod opiekę upoważnionego pracownika Przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica lub inną upoważnioną przez niego osobę.
6. W uzasadnionych przypadkach, w czasie absencji dzieci i nauczycieli, w okresach między świątecznych, Dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów.
7. Liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25.

§ 19
1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora w terminie ustalonym przez organ prowadzący.
2. Arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez Radę i związki zawodowe zatwierdza organ prowadzący.
3. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:
1)liczbę oddziałów, liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;
2) liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
3) ogólną tygodniową liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;
4) (uchylony);
5) wykaz nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

4.Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, zasady tworzenia oddziałów oraz oczekiwań rodziców.

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
6. Ramowy rozkład dnia określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
§ 20
1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, z uwzględnieniem przerw ustalonych w porozumieniu z organem prowadzącym.
2. Termin przerwy wakacyjnej w pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady.
3. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Czas pracy Przedszkola wynosi 8 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
5. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady . Czas ten może ulegać zmianom, w zależności od potrzeb środowiska:
1) zmiany dokonywane są na podstawie zatwierdzanych projektów organizacyjnych Przedszkola i aneksów;
2) o wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice są na bieżąco informowani poprzez umieszczanie ich na tablicy informacyjnej dla rodziców.
6. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się od godziny 8.30 do godziny 13.30, przy czym zagospodarowanie czasu pobytu dzieci w Przedszkolu powinno wynosić:
1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym , na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.);
3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
7. Godzina pracy dydaktyczno- wychowawczej dla nauczyciela w Przedszkolu trwa 60 minut.
8. Przedszkole zapewnia bezpłatne zajęcia z języka obcego dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w ramach podstawy programowej.
9. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do Przedszkola, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w obwodowej szkole podstawowej.

§ 21
1.(uchylony).
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3.Czas trwania zajęć wychowawczo – dydaktycznych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

4. W Przedszkolu obowiązuje prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1) Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym;
2) do dziennika zajęć Przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsce ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców i adresy ich zamieszkania. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci w każdym dniu oraz tematykę zajęć. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem;
3) Przedszkole prowadzi księgę ewidencji dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Do księgi wpisuje się:
a) imię (imiona) i nazwisko , datę urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania,
b) (uchylony),
c) informacje o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza Przedszkolem ze wskazaniem zezwolenia Dyrektora lub szkoły podstawowej na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek w innej formie;
4) Przedszkole prowadzi odpowiednio dzienniki zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz innych zajęć, które nie są wpisywane do dziennika zajęć Przedszkola, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
5) do dzienników zajęć, o których mowa w pkt. 4 wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, indywidualny program pracy z dzieckiem, a w przypadku zajęć grupowych program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach;
6) w przypadku dzieci zakwalifikowanych do indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, Przedszkole prowadzi odrębnie dla każdego dziecka dziennik indywidualnych zajęć.
§ 22
1. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia oraz plac zabaw.
2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z urządzeń dostosowanych do wieku dzieci.
3. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla dzieci.
4. Przedszkole może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, dostosowując je do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.

Rozdział 5
Zasady odpłatności
§ 23
1. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego – tj. 5 godzin dziennie.
2. Wysokość i zasady wnoszenia opłat za świadczenia udzielane ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu.
3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w Przedszkolu.
4. Rada Miejska w Olkuszu określa uchwałą osoby zwolnione z uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 3.
5. Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole reguluje umowa zawierana między Przedszkolem, reprezentowanym przez Dyrektora a rodzicami dziecka.
6. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole prowadzona jest na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonych przez wychowawcę oddziału.
7. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienia dla dzieci i pracowników Przedszkola w ilości trzech posiłków dziennie. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokości stawki żywieniowej ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
8. ( uchylony)
9. Termin i sposób wnoszenia opłat za świadczenia udzielne prze Przedszkole określa uchwała Rady Miejskiej i zawarta na jej podstawie umowa z rodzicami.
10. Kucharce i pomocy kuchennej przysługuje bezpłatne wyżywienie, za które opłatę ponosi organ prowadzący.

Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 24
1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne i odpowiednie kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Liczbę nauczycieli w Przedszkolu co roku zatwierdza organ prowadzący.
3. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziałów lub realizowanych zadań.
4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciele prowadzili swój oddział przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.
5. W Przedszkolu, do prowadzenia zajęć z języka obcego, zatrudnia się nauczycieli, których kwalifikacje określają odrębne przepisy.

§ 25
1. Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci.
2. Nauczyciel może wprowadzić książeczki pomocnicze dopuszczone do użytku przedszkolnego po uzgodnieniu z rodzicami.
3. Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
2) wspierać każdego dziecka w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju zawodowego;
4) dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
5) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
4. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
5) zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu i w czasie wycieczek oraz spacerów;
6) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
7) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń;
8) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych, wyrównawczych;
9) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
10) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
11) realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących;
12) czynny udział w pracach Rady, realizacja jej uchwał i postanowień;
13) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowych;
14) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez Dyrektora, wynikających z bieżącej działalności Przedszkola;
15) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
16) prowadzenie i dokumentowanie pracy wyrównawczo-kompensacyjnej w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka oraz stosowania zasady stopniowania trudności;
17) efektywne wykorzystywanie czasu pracy z dziećmi;
18) dbanie o dobre imię wykonywanego zawodu i przedszkola poprzez nienaganną postawę etyczno- moralną;
19) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami;
20) nauczyciel zobowiązany jest do przygotowania informacji o gotowości dziecka do podęcia nauki w szkole podstawowej i wydania jej rodzicom do dnia 30 kwietnia każdego roku poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

§ 26
1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każde dziecko w oddziale i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:
1) poznania i ustalania potrzeb rozwojowych dziecka;
2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka;
3) włączenia ich w działalność Przedszkola.
2. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno- wychowawczego oraz podwyższenia poziomu pracy Przedszkola, w szczególności organizują:
1) zebrania ogólne z rodzicami;
2) konsultacje, rozmowy indywidualne;
3) zajęcia otwarte;
4) uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci – dla dzieci, rodziców, członków rodzin;
5) gazetki ścienne, „kąciki dla rodziców” z aktualnymi informacjami;
6) spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi;
7) zebrania grupowe z rodzicami.
3. (uchylony).
4. Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel obowiązany jest przedstawić Dyrektorowi informację z Krajowego Rejestru Karnego, że nauczyciel nie był karany za przestępstwo umyślne.
5.Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci.
6. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie Przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie Przedszkola, zawiadomić pracownika obsługi o fakcie przebywania osób postronnych.
7. Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.
8. W przypadku nieobecności Dyrektora, zastępuje go wyznaczony nauczyciel, wskazany w stosownym zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz .
9. Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej i metodycznej pomocy ze strony opiekuna stażu, Dyrektora, doradcy metodycznego i Rady oraz specjalistów i instytucji naukowo-oświatowych.

§ 27
1.W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi , których podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
2.W oparciu o aktualne przepisy i potrzeby Przedszkola, Dyrektor ustala szczegółowy zakres zadań i obowiązków tych pracowników , a ich kopie znajdują się w aktach osobowych pracowników.
3. Dyrektor zobowiązany jest do zapoznania każdego pracownika obsługi ze szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym, co pracownicy poświadczają własnoręcznym podpisem.
4. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników obsługi regulują odrębne przepisy.
5. Do podstawowych zadań i obowiązków kucharki należy w szczególności:
1) kierowanie pracą kuchni;
2) opracowywanie jadłospisów w porozumieniu z dyrektorem;
3) przyrządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem i normami żywieniowymi;
4) dbanie o czystość kuchni, urządzeń i sprzętu kuchennego;
5) przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HCCP;
6) codzienne sporządzanie próbek żywieniowych na potrzeby SANEPIDU;
7) nadzorowanie prac wykonywanych przez pomoc kuchenną i woźną pomagającą w przygotowywaniu posiłków;
8) prowadzenie magazynu;
9) codziennie podawać wykaz zużytych produktów do dziennika żywieniowego;
10) prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami higieny żywienia zbiorowego i HCCP zgodnie z obowiązującymi przepisami;
11) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy;
12) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy Przedszkola.
6. Do podstawowych zadań i obowiązków woźnej należy w szczególności:
1) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenie Przedszkola;
2) utrzymywanie w czystości naczyń i sztućców używanych przez dzieci;
3) pomaganie kucharce w przygotowywaniu posiłków;
4) przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HCCP;
5) pobieranie z kuchni posiłków dla dzieci i wydawanie ich poszczególnym dzieciom;
6) pomaganie w karmieniu i wykonywaniu przez dzieci czynności samoobsługowych;
7) pomaganie nauczycielce w dozorowaniu dzieci podczas wycieczek i spacerów;
8) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy;
9) przygotowywać posiłki w czasie nieobecności kucharki ( śniadanie , obiad, podwieczorek ), przejąć obowiązki w czasie nieobecności drugiej woźnej;
10) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy Przedszkola.
6a. Do podstawowych zadań o obowiązków pomocy kuchennej należy w szczególności:
1) pomaganie kucharce w przygotowaniu posiłków;
2) utrzymywanie w czystości kuchni i sprzętu kuchennego;
3) przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HCCP;
4) przygotowywanie posiłków w czasie nieobecności kucharki;
5) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w Przedszkolu.
7. Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie dyscypliny pracy ,przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż., a w szczególności :
1) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwu dzieci,
2) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych,
3) informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.
8. Pracownicy Przedszkola są zobowiązani do nie ujawniania danych stanowiących dobro osobiste dziecka i ich rodziców.
9.Wszyscy pracownicy Przedszkola muszą zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie Przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie Przedszkola oraz zawiadomić Dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.Rozdział 7
Rodzice

§ 28
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do:
1) zapoznania się z realizowanymi w Przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno- wychowawczej;
2) uzyskiwania i wymiany informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, jego postępów, stanie gotowości szkolnej, problemów i zachowania oraz na temat pracy Przedszkola ;
3) uzgadniania z nauczycielami i specjalistami kierunków i zakresu zadań związanych z rozwojem dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami;
4) wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola;
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje przedstawicielstwo- Radę Rodziców;
6) dyskusji na tematy wychowawcze na spotkaniach organizowanych przez Przedszkole;
7) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na sprawy Przedszkola;
8) wspierania Przedszkola różnymi formami działalności.

§ 29
1. W interesie dzieci i w ramach dobrej współpracy do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu;
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
3) respektowanie uchwał Rady i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
4) nie przyprowadzanie do Przedszkola dziecka chorego, którego stan zdrowia zagraża samemu dziecku oraz innym dzieciom;
5) systematyczne współdziałanie z Przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań opiekuńczo – wychowawczo –dydaktycznych wspomagających rozwój dziecka;
6) przyprowadzanie i odbieranie dziecka zgodnie z zawartą umową i zasadami zapewniającymi dziecku bezpieczeństwo;
7 ) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;
8) rodzice dziecka , podlegającego odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego, zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
9) informowanie, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka o miejscu realizacji tego obowiązku;
10) zapewnienie dziecku regularnego uczęszczania na zajęcia;
11) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;
12) udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku.
2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Przedszkola i w drodze powrotnej do domu.
3. Rodzice dziecka są zobowiązani do podpisania umowy z Dyrektorem w sprawie korzystania ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole.
4. Za zniszczone przez dziecko mienie Przedszkola odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice . Rodzice zobowiązani są naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.
5.Rodzice zobowiązani są do wdrażania i przestrzegania ustalonych zasad postępowania dziecka w Przedszkolu.

Rozdział 8
Wychowankowie Przedszkola

§ 30
1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
2. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
3. Dziecko ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) szacunku i indywidualnego tempa rozwoju;
3) poszanowania jego godności i wartości;
4) swobody myśli, sumienia i wyznania;
5) prosić o to czego chce, ale nie żądać tego;
6) podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
7) uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole;
8) przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo;
9) zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować;
10) popełniać błędy i zmieniać zdanie;
11) odnosić sukcesy;
12) do swojej prywatności, samotności, niezależności;
13) do nienaruszalności cielesnej;
14) snu wypoczynku, jeśli tego potrzebuje;
15) zdrowego i smacznego jedzenia;
16) do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego;
17) znać swoje prawa i korzystać z nich;
18) spokoju i samotności, gdy tego chce;
19) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą;
20) wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi;
21) wspólnoty i solidarności w grupie;
22) zabawy i wyboru towarzystwa zabaw;
23) pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia;
24) doświadczania konsekwencji swojego zachowania.

§ 31
Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:
1) postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
2) stosować normy grzecznościowe wobec kolegów i osób dorosłych ;
3) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów;
4) przestrzegać zasad obowiązujących w grupie;
5) respektować polecenia nauczyciela;
6) utrzymywać porządek wokół siebie;
7) sprzątać zabawki po skończonej zabawie;
8) nie przeszkadzać innym w zabawie;
9) dbać o swoją higienę osobistą oraz estetyczny wygląd;
10) wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków;
11) nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom;
12) szanować godność i wolność drugiego człowieka;
13) informować nauczyciela o zagrożeniach i własnych sytuacjach trudnych.

§ 32
1. Dyrektor dokonuje skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w drodze decyzji administracyjnej po podjęciu uchwały przez Radę w następujących przypadkach:
1) zaległości rodziców w opłatach za usługi Przedszkola za dwa okresy rozliczeniowe, a w przypadku dziecka, realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, przeniesienie go do oddziału realizującego podstawę programową, tj. 5 godzin dziennie;
2) stwarzania przez dziecko zagrożenia dla zdrowia lub życia własnego a także pozostałych dzieci po uzyskania z opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w grupie dzieci zdrowych w oddziale ogólnodostępnym;
3) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu;
4) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i braku informacji od rodziców ( z wyłączeniem dziecka, do którego mają zastosowanie przepisy o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego).
2. Skreślenie dziecka z listy korzystających ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole w przypadkach określonych w ust.1, pkt 1-4, poprzedzone jest wezwaniem rodziców do zapłaty .
3. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, Dyrektor doręcza rodzicom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
4. Rodzic może odwołać się od decyzji o skreśleniu dziecka z listy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, za pośrednictwem Dyrektora, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Rozdział 9
Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola

§ 33
(uchylony).

§33a
Przyjmowanie dzieci do Przedszkola odbywa się według zasad:
1) do Przedszkola przyjmowane są dzieci na podstawie postępowania rekrutacyjnego;
2) w postępowaniu rekrutacyjnym, kryteria które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do Przedszkola określa organ prowadzący;
3) liczbę punktów za kryteria, o których mowa w pkt. 2 określa organ prowadzący;
4) terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa Dyrektor w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Olkusz.

§ 34
1. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko podlega
egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu.


Rozdział 10
Postanowienia końcowe

§ 35
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi.

§ 36
Dla zapewnienia znajomości statutu ustala się udostępnienie go wszystkim zainteresowanym przez umieszczenie na stronie BIP oraz do wglądu u Dyrektora.

§ 37
Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
1) Gminę Olkusz;
2) rodziców w formie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole.

§ 38
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 39
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 40
Uchyla się Statut przedszkola zatwierdzony Uchwałą Nr 4/16/12/2004 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w Osieku z dnia 16 grudnia 2004 roku.

§ 41
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Statut został przyjęty Uchwałą Nr 5/14/12/2005 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w Osieku w dniu 14 grudnia 2005 roku.Jednolity tekst
Statutu Przedszkola w Osieku
opracowano na podstawie
Statutu Przedszkola w Osieku przyjętego Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/14/12/2005 z dnia 14 grudnia 2005 roku.
Zmian do Statutu Przedszkola w Osieku wprowadzonych:
1. Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku.
2. Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 4/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 roku.
3. Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3/2009 z 23 marca 2009 roku .
4. Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 7/2010 z 19 listopada 2010 roku.
5. Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2011 z 08 lutego 2011 roku.
6. Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/2011 z 08 grudnia 2011 roku.
7. Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2014 z 27 lutego 2014 roku.
8. Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 11/2014 z 28 sierpnia 2014 roku.
9. Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 2-2015/2016 z 14 września 2015 roku.
10. Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1-2016/2017 z 15 września 2016 roku.

Przedszkolowo.pl logo